تبلیغات

پایگاههاى قرآنى

 

1- پایگاه قرآن كریم
متن قرآن با اعراب، تفسیر قرآن، كتاب و مقالاتى در زمینه قرآن، آموزش تجوید و ترتیل ، دعاها و احادیث مربوط به قرآن و ...
زبان: عربى
نشانى: www.holyquran.net

2- پایگاه قرآن
مقالاتى در خصوص قرآن، آداب قرائت قرآن، قرآن و علوم جدید، تاریخ قرآن، قرائت قرآن، ترجمه قرآن به یازده زبان دنیا و هفت ترجمه انگلیسى
زبان: انگلیسى
نشانى: www.quran.org.uk

3- شبكه قرآن
تلاوت قرآن، متن قران همراه با سه ترجمه انگلیسى، ترجمه قرآن به بیش از 15 زبان، جستجو در قرآن، تفسیر، آشنایى با قرآن و قرآن و علوم جدید
زبان: انگلیسى
نشانى: www.quran.net/quran.htm

4- پایگاه‏الهدى
متن كامل قرآن همراه با قرائت، ارائه یكدوره قرائت قرآن براى انتقال به‏كامپیوتر شما، سه ترجمه انگلیسى
زبان: انگلیسى
نشانى: www.the-quran.com

5- بخش قرآن پایگاه USC.EDU
آشنایى با قرآن، معجم مفهرس قرآن، جستجو در قرآن، آشنایى با سوره‏ها، قران و علوم جدید، تاریخچه گردآورى قرآن، راهكارهایى براى حفظ قران و سه ترجمه انگلیسى
زبان: انگلیسى
نشانى: www.usc.edu/dept/msa/quran

6- شبكه قرآن كریم
ترجمه قرآن به بیش از پانزده زبان زنده دنیا، المیزان و ...
زبان: انگلیسى، اردو
نشانى: www.qurannetwork.com

7- جستجو در قرآن
قرائت قرآن كریم بصورت ترتیل و نمایش همزمان قرآن با دو متن عربى و ترجمه انگلیسى و ترجمه قرآن به چند زبان دیگر به همراه در جستجو در قرآن
زبان: عربى، انگلیسى
نشانى: http://islam.org/mosque/arabicscript/sindex.htm

8- بخش قرآن پایگاه صدا و سیما
متن قرآن، چهار ترجمه فارسى و یك ترجمه انگلیسى، یكدوره ترتیل ، تواشیح، آموزش قرآن
زبان: فارسى
نشانى: www.irib.com/irib_quran/quran.asp

9- بخش قرآن پایگاه حوزه
متن قرآن با دو ترجمه فارسى و یك ترجمه انگلیسى به همراه آشنایى با هرسوره، علوم قرآنى، تفسیر، كتابخانه قرآنى، ادیان و تمدنها در قرآن، تفسیر موضوعى، دایرة‏المعارف قرآنى، قرآن و اهل بیت (ع)، خادمان قرآن و معرفى موسسات قرآنى
زبان: فارسى
نشانى: www.hawzah.net/Per/Q/QDefa.asp?URL=Start/QStart.htm

10- بخش قرآن پایگاه آل البیت
متن قرآن، تفسیر قرآن، علوم قرآن، كتابهاى مربوط به قرآن، تصاویر، حافظان و صوت قرآن
زبان: فارسى
نشانى: www.al-shia.com/html/far/qur/index.htm

11- بخش قرآن پایگاه آل البیت
تلاوت قرآن با صداى اساتید مختلف
زبان: عربى
نشانى: www.al-shia.com/html/ara/sout/quran.htm

12- بخش قرآن پایگاه آل البیت
علوم قرآنى، تفسیر، حافظان قرآن، تصاویر، ترجمه قرآن و دعا
زبان: انگلیسى
نشانى: www.al-shia.com/html/eng/index.htm

13- كتابخانه قرآنى
ارائه تعداد زیادى از كتابهاى تفسیرى و علوم قرآنى
زبان: فارسى
نشانى: www.al-shia.com/html/far/qur/kotob.htm

14- كتابخانه قرآنى
ارائه تعداد زیادى از كتب تفسیرى و كتابهایى درباره قرآن
زبان: عربى
نشانى: www.al-shia.com/html/ara/lib/quran.php

15- كتابخانه قرآنى
ارائه تعداد زیادى از كتابها و مقالات تفسیرى و علوم قرآنى
زبان: انگلیسى
نشانى: www.al-shia.com/html/eng/lib/lib/index.html

16- بخش قرآن پایگاه الاسلام
متن قرآن با 3 ترجمه انگلیسى با قابلیت جستجو
زبان: انگلیسى
نشانى: www.al-islam.org/quran

17- خدا و قرآن
سه ترجمه انگلیسى قرآن، تفسیر، مقالاتى درباره قرآن
زبان: انگلیسى
نشانى: www.al-islam.org/allah/index.html

18- كتب و مقالات قرآنى
شامل چندین كتاب، چندین مقاله، چند سخنرانى درباره قرآن
زبان: انگلیسى
نشانى: www.al-islam.org/index/main3.htm#quran

19- كتب و مقالات‏قرآنى
شامل دو كتاب و یك سخنرانى درباره قرآن
زبان: عربى
نشانى: www.al-islam.org/arabic/main3.htm#quran

20- بخش قرآن پایگاه سلام‏ایران
متن قرآن (عربى)، یكدوره ترتیل با صداى استاد پرهیزگار، قرائت تحقیق و پخش مستقیم رادیو قرآن
زبان: انگلیسى
نشانى: www.salamiran.org

21- پایگاه جامعه القرآن
مطالبی درباره جامعه القرآن , معرفی حافظان قرآن, برنانه های جفظ و تعلیم قرآن ,برنانه دانشگاه برای حافظان فارغ التحصیل , عكسهایی ازمحمد حسین طباطبایی و ...
زبان: عربی , انگلیسی
نشانى: www.jameatulquran.com

21- بخش قرآن در پایگاه الحدیث
بحثهایى در تاریخ قرآن، قرآن در اسلام، تفسیر روایى، نرم افزارهاى قرآنى
زبان: فارسى
نشانى: www.hadith.net/persian/quran/index.htm

22- بخش قرآن در پایگاه بلاغ
مقالاتى درباره: جایگاه قرآن، علوم قرآن، قرآن و اهل بیت، قرآن و تفسیر، قرآن و فقه، نگارش تطبیقى بر قرآن و انجیل و چكیده پایان‏نامه‏هاى علوم قرآن
زبان: فارسى
نشانى: www.balagh.net/persian/quran/index.htm

23- بخش قرآن پایگاه بلاغ
جایگاه قرآن، شیعه، قرآن در اسلام، مفهوم قرآن و ...
زبان: انگلیسى
نشانى: www.balagh.net/english/index.htm

24- قرآن كریم
آشنایى اجمالى با قرآن و علوم قرآنى در چندین صفحه
زبان: عربى
نشانى: www.quran.gov.ae/holy_quran_arabic/holly_quraan_arabic.htm

25- القرآن الكریم
نمایش متن قرآن كریم همراه قرائت با صداى محمد ایوب، حذیفى، سدیس، مصطفى غربى و حصرى امكان جستجو در قرآن به صورت كلمه، آیه، صفحه و سوره، تفسیر قرآن از تفاسیر زبده التفسیر، مختصر ابن كثیر و تفسیر الجلالین ، و ارائه معانى‏كلمات مشكل قرآن
زبان: عربى
نشانى: www.islamweb.net/quran

26- كتابهاى قرآنى
متن كامل تعداد قابل توجهى از تفاسیر و كتابهاى قرآنى
زبان: عربى
نشانى: www.uofislam.org/uofislam/maktaba/Qran/kotob.htm

27- بحثهاى قرآنى
شامل چندین مقاله درباره علوم مختلف قرآنى
زبان: عربى
نشانى: www.uofislam.org/uofislam/behoth/behoth_quran/fehres_beh.htm

28- معجم مفهرس قرآن كریم
جستجو در تمام آیات قرآن
زبان: عربى
نشانى: http://216.71.59.224/prog.html
29- تفسیر المیزان
جستجو در قرآن، بهمراه تفسیر كامل المیزان (علامه طباطبائى)
زبان: عربى
نشانى: http://216.71.59.224/prog.html

30- بخش قرآن پایگاه فدك
تفسیر آیاتى درباره اهل بیت (ع) و مقالاتى درباره، تحریف قرآن و روایات شیعى، بررسى اعجاز گفتارى قرآن، فضیلت قرائت قرآن
زبان: عربى
نشانى: www.fadak.org/quran/quran.htm

31- ترجمه قرآن
یكدوره كامل ترتیل با صداى استاد پرهیزكار و یكدوره كامل با صداى استاد منشاوى همراه با ترجمه انگلیسى قرآن
زبان: عربى، انگلیسى
نشانى: نشانى: www.emamreza.net/arabic/islam/quran_arabi/index.htm

32- قرآن و حافظان آن
متن كامل قرآن كریم، برگه‏هایى زرین و نفیس از قرآن، معرفى حافظان قرآن كریم زبان: عربى
نشانى: www.emamreza.net/arabic/lib/quran/main.htm

33- تفسیر قرآن
تفسیر بعضى‏از سوره‏هاى كوچك قرآن توسط امام موسى صدر (بصورت سخنرانى)
زبان: عربى
نشانى: www.nasrollah.net/arabic/moussa/tafsir/tafsir.htm

34- ترجمه قرآن
ترجمه قرآن‏همراه با خلاصه تفسیر طبرى، قرطبى و ابن كثیر با نظرهایى از صحیح بخارى
زبان: انگلیسى
نشانى: www.shahroudi.com/einglish/quran/quran1.htm

35- قرآن در شبكه پیروان اهل بیت (ع)
تفسیر سوره حمد، معجم مفهرس قرآنى، گوش كردن به قرآن، نشانه عدم تناقض در قرآن و...
زبان: انگلیسى
نشانى: www.fabonline.com/guide/quranzguide.html

36- ترتیل قرآن
یكدوره ترتیل قرآن كریم
زبان: عربى
نشانى: www.yaabbas.com/list_of_surah.htm

37- بخش قرآن پایگاه نداء الثقلین
معجزه پیامبر، مصونیت قرآن از تحریف، ترجمه و تفسیر قرآن، انواع تفسیر قرآن در اسلام و ...
زبان: انگلیسى
نشانى:www.nidanet.org\nidanet\quran\quran.htm   

38- تفسیر قرآن
تفسیر البیان و چندین كتاب در زمینه علوم قرآنى
زبان: عربى
نشانى: www.rafed.net/ftp/tafser.html

39- قرآن براى نوجوانان
شامل‏كتابهایى كوچك و جذاب قرآنى براى كودكان و نوجوانان
زبان: انگلیسى
نشانى: www.playandlearn.org/quran/index.htm

40- تفسیر قرآن
سخنرانى آقاى حیدر على درباره تفسیر بعضى از سوره‏هاى جزء 30 قرآن
زبان: انگلیسى
نشانى: www.sicm.org.uk/index.php?page=tafseer/index.html

41- مقالات
مقالاتى درباره فساد در قرآن كریم، بحث قرآنى در پیش مسیحیان
زبان: عربى
نشانى: http://219.145.32.248/majallah/jadwal.htm

42- قرآن كریم در پایگاه النجات
مقالاتى درباره: چگونگى فهم قرآن، تزكیه و اعجاز علمى قرآن
زبان: عربى
نشانى: www.annajat.com/quran/quran.htm

43- ترتیل قرآن كریم
یكدوره كامل ترتیل قرآن كریم با صداى استاد پرهیزگار
زبان: عربى
نشانى: www.resalat.com/quoran.htm

44- ترتیل قرآن كریم
قرائت ترتیل قرآن كریم با صداى 14 قارى مشهور
زبان: عربى
نشانى: www.almizan.org/qur'anic/audio recitation.html

45- تفسیر المیران
متن تفسیر المیزان علامه طباطبائى تا سوره آل عمران به زبان انگلیسى
زبان: انگلیسى
نشانى: www.almizan.org

46- ترجمه قرآن
ترجمه قرآن به زبان فرانسوى
زبان: فرانسه
نشانى: www.tabrizu.ac.ir/goran/lecoran/main.htm

47- پایگاه بچه هاى قرآن
نقاشى هاى كودكان و نوجوانان با موضوع قرآن به صورت دسته بندی شده با امكان جستجو براساس نام نقاش یا موضوع نقاشی
زبان: فارسى
نشانى: www.QuranChildren.com

48- بخش قرآن پایگاه اسلام وب

اطلاعات وسیعى درباره علوم مختلف قرآنى همچون جمع آورى قرآن، اعجاز قرآن، نزول قرآن، قرائت قرآن، تفسیر و مفسرون، ترجمه قرآن، آشنایى با شخصیتهاى قرآنى و شبهاتى در مورد قرآن. 

زبان: عربى، انگلیسى

نشانى: http://islamweb.net/pls/iweb/misc1.Archive?vPart=161&vName

 

49- تجوید قرآن

اطلاعاتى در باره روش آموزش تجوید،‌ اشكالات عمومى تجوید، قواعد تجوید، روش قرائت قرآن.

زبان: انگیسى

نشانى: http://www.abouttajweed.com

 

50- پایگاه قرآن مقدس

متن كامل سه ترجمه قرآن كریم به زبان انگلیسى

زبان: انگلیسى

نشانى: http://www.theholyquran.org

 

51- پایگاه كتاب مقدس

متن كامل قران كریم همراه با ترجمه آن به 9 زبان زنده دنیا، پرسش و پاسخهایى درباره قرآن كریم.

زبان: انگلیسى

نشانى: http://www.theholybook.org

 

52- پایگاه مجمع مطالعات قرآنى

متن كامل قرآن همراه با 4 ترجمه انگلیسى، متن كامل تفاسیر القرطبى، الجلالین، التبیان، و المیزان ، كتابهایى در زمینه قرآن، قرآن و علوم جدید، مقالاتى در باره تاریخ، زبان و ساختار قرآن، ژورنالى در زمینه مطالعات قرآنى.

زبان: انگلیسى

نشانى: http://www.quranic-studies.com

  

53- ترتیل­های قرآنی

15 دوره ترتیل كامل قرآن كریم با صداى 15 قارى ممتاز بین‌المللى و ترتیل سوره‌هایى از قرآن با صداى قاریان مشهور جهان.

زبان: عربى

نشانى: http://islamway.com/sindex?section=recitorslist

 

 54- بخش قرآن پایگاه al-islam.com

متن كامل قرآن همراه با ترجمه‌هاى انگلیسى، فرانسوى، اندونزیایى، آلمانى و مالایى، تفاسیر قرآن شامل تفسیر ابن كثیر، جلالین، طبرى و قرطبى، ترتیل كامل حصرى و حذیفى، برنامه‌ى جامعى جهت نمایش همزمان متن قرآن و ترجمه‌ها، تفاسیر، و تلاوت‌هاى مذكور، فضائل قرآن، فضیلت قرائت قرآن و احكام تلاوت قرآن،

زبان: عربى، انگلیسى، فرانسوى، اندونزیایى، آلمانى و مالایى.

نشانى: http://quran.al-islam.com/Default.asp

 

55- بخش قرآن پایگاه شهر اسلامى (islamicity)

ترتیل كامل حصرى همراه با نمایش متن قرآن كریم، تحقیق آیه به آیه عبدالباسط، ترتیل كامل سعد الله خان، منشاوی و سدیس، جستجوى فونتیكى و موضوعى قرآن، جستجو در ترجمه هاى انگلیسى، فرانسوى، تركى، اسپانیایى و آلمانى، 30 ترجمه مختلف قرآن به 22 زبان زنده دنیا و منابع قرآنى در اینترنت.

زبان: انگلیسى

نشانى: http://islamicity.com/mosque/quran

 

56- قرآن و اسلام در پایگاه متون مقدس (Sacred texts)

متن كامل قرآن كریم، ترجمه انگلیسى قرآن توسط پالمر و پیكثال، متن عربى قرآن با حروف انگلیسى.

زبان: انگلیسى

نشانى: http://www.sacred-texts.com/isl/index.htm

  

57- جستجوى پیشرفته قرآن

امكان جستجوى در متن قرآن با قابلیت‌هاى فراوان از جمله؛ امكان جستجو از طریق شماره سوره  و آیات، امكان جستجوى واژه دقیق یا جزئى از واژه، امكان جستجوى چند واژه با استفاده از عملگرهاى منطقى بولین(AND OR NOT)، امكان جستجوى عبارت، امكان جستجو در ترجمه‌هاى انگلیسى پیكثال، شعرعلى، یوسف‌على، شاكر، راشد خلیفه، و ... .

زبان: انگلیسى

نشانى: http://mama.stg.brown.edu/webs/quran_browser/pqform.shtml

 

58- پایگاه قرآن

متن كامل قرآن كریم همراه با ترجمه‌هاى انگلیسى، فرانسوى، اسپانیایى، ایتالیایى و ژاپنى، تفسیر، اخبار و مطالب اسلامى.

زبان: انگلیسى

نشانى: http://www.quraan.com

 

59- بخش قرآن پایگاه السنة (al-sunnah)

دو ترجمه انگلیسى قرآن كریم همراه با 12 ترجمه به 12 زبان، نمایش متن و ترتیل قرآن به صورت هم‌زمان، تفسیر آیة الكرسى، قرآن و علوم جدید، تاریخ قرآن و دیگر اطلاعات مفید درباره قرآن.

زبان: انگلیسى

نشانى: http://www.al-sunnah.com/quran.htm

 

60- پایگاه "quran today"

ترجمه و تفسیر انگلیسى قرآن كریم توسط دكتر ظهور الحق به صورت كامل.

زبان: انگلیسى

نشانى: http://www.qurantoday.com

 

61- بخش قرآن پایگاه ahlanbi

ترتیل كامل قرآن كریم به صورت MP3 با صداى استاد حصرى.

زبان: انگلیسى

نشانى: http://www.ahlanbi.com/quran_mp3.htm

 

62- پایگاه طریق السماء

متن كامل قرآن كریم همراه با یك دوره ترتیل و تفسیر، ارسال چندین آیه در روز به اعضاى پایگاه جهت حفظ قرآن كریم.

زبان: عربى

نشانى: http://samaway.host.sk/default.php

 

63- ترجمه‌هاى قرآن كریم

ترجمه‌ى قرآن كریم به بیش از 30 زبان زنده دنیا

نشانى: انگلیسى

زبان: http://quranm.hypermart.net

 

 64- بخش قرآن پایگاه منتظر

قرآن در حدیث، نمایش هم‌زمان متن، صوت و ترجمه فارسى آیت الله مكارم شیرازى با امكان تكرار آیات، مقالاتى درباره قرآن.

زبان: فارسى

نشانى: http://www.montazar.net/farsi/quran/quran-all.htm

 

 65- بخش قرآن پایگاه اهل البیت علیهم السلام

متن کامل قرآن كریم همراه با ترجمه فارسی و 8 ترجمه به سایر زبان­­ها همراه با امکان استماع ترتیل آیات.

زبان: فارسی

نشانی: http://www.ahl-ul-bait.org/quran-final1/index_f.htm

 

 66- حکایتهاى قرآنى

مجموعه اى بیش از 45 حکایت قرآنی

زبان: فارسی

نشانی: www.ahl-ul-bait.org\hekayat\F\hek_q.htm

 

 67- ترتیل قرآن

ترتیل كامل قرآن كریم با صداى استاد سعد الغامدى با فرمت mp3 و  قابلیت دانلود.

زبان: انگلیسى

نشانى: http://www.madressa.net/fx/quran.html

 

 68- پایگاه تسنیم (مركز فعالیتها و پژوهشهای قرآن و عترت)

معرفی مرکز، تحقیقات قرآنی، رساله های کارشناسی ارشد و دکترا در موضوعات علوم قرآنی، آثار هنر اسلامی، اخبار قرآنی ایران و جهان و متن کامل بیش از ده جلد کتاب در زمینه قرآن و معارف اسلامی.

زبان: فارسی

نشانی: http://hawzah.net/Per/Marakez/tasnim/index.htm

 

 69- خانه قرآن

اطلاعاتی شامل ترتیل کامل سوره به سوره قرآن با صدای عبد الرحمن سدیس، ترجمه، تفسیر برخی از سوره ها، تصاویری از اماکن مقدسه.

زبان: انگلیسی

نشانی: http://www.quraan.org